Pracowite warsztaty w Książnicy

Uczestnicy warsztatów.

W gościnnych progach Książnicy profesora Gerarda Labudy w Wejherowie odbyły warsztaty dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury w Powiecie Wejherowskim. To część projektu „Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub”.

Zajęcia poprowadzili etnolożka prof. Katarzyna Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Andrzej Szoszkiewicz, ekspert w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Warsztaty miały na celu podniesienie wiedzy uczestników na temat znaczenia Krajowej listy oraz Listy UNESCO. Uświadamiały, że  dziedzictwo kulturowe to również elementy materialne, przyrodnicze i niematerialne i wskazywały źródła finansowania ochrony dziedzictwa z funduszy europejskich.

Prof. Smyk omówiła elementy krajobrazu na przykładach m.in. kwiatowych dywanów na procesje Bożego Ciała, które w 2018 dostały się na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a w 2021 r. na listę UNESCO. Pod redakcją pani profesor powstała pionierska publikacja „Dziedzictwo niematerialne w krajobrazie kulturowo-przyrodniczym. Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu”, w której zawarte są efekty dwuletnich badań naukowych oraz rekomendacje dla depozytariuszy tradycji. Następnie uczestnicy zastanawiali się nad aspektami historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi tradycji pokłonu feretronów.

Drugą część spotkania poprowadził Andrzej Szoszkiewicz, który omówił rosnące znaczenie dziedzictwa kulturowego w politykach Unii Europejskiej, w tym Europejskim Zielonym Ładzie. Przedstawił też możliwe źródła finasowania projektów związanych z dziedzictwem w kontekście nowych priorytetów UE. Potem rozpoczęła się dyskusja na temat możliwości uzyskania wsparcia na projekty kulturalne w Powiecie Wejherowskim z zastrzeżeniem, że Unia wprowadziła znaczne ograniczenia dotyczące budowy nowych obiektów kulturalnych. Na koniec uczestnicy rozmawiali o budowie marki dziedzictwa kulturowego i jej znaczeniu w promocji i ochronie tradycji.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Archiwum Społeczne

Skip to content